Polski dla obcokrajowców

Polish for foreigners

Oferta / Offer

lekcje
Lekcje on-line

Lekcje przez internet nie różnią się niczym od tradycyjnych zajęć. Można powiedzieć o ich zaletach. Przede wszystkim zawsze spotykamy się o ustalonej godzinie, realizujemy materiał, ale nie tracimy czasu na dojazdy. W czasie lekcji rozmawiamy, poznajemy nowe słowa, słuchamy, wykonujemy ćwiczenia. Kurs jest poprzedzony audytem językowym, a materiały z każdej lekcji są wysyłane do słuchacza.

On-line lessons

Online lessons are no different from traditional lessons. You can say about their advantages. First of all, we always meet at a fixed time, we realize the material but we do not waste time commuting. During lessons, we talk, learn new words, listen and do exercises. The course is preceded by a language audit; All materials from each lesson are sent to the student.

lekcje
Indywidualne kursy on-line

Kursy przygotowane specjalnie dla Twoich potrzeb:

- Przygotowanie do egzaminu certyfikatowego

- Polski w biznesie

- Język polski dla opiekunek dziecięcych i rodziców

- Survival Polish

Individual on-line courses

Courses prepared especially for your needs:

- Preparation for the certification exam

- Polish in business

- Polish language for babysitters and parents

- Survival Polish

lekcje
Korekta tekstów

Jeśli potrzebujesz korekty tekstów na bloga, prac dyplomowych, e-booka i innych tekstów, chętnie pomogę. Sprawdzę Twój tekst i wyeliminuję błędy ortograficzne, interpunkcyjne, składniowe i gramatyczne itp. Ponadto uporządkuję tekst stylistycznie, a także kontroluję zapis bibliograficzny, przypisów i skrótów.

Proofreading of texts

If you need to proofread texts for a blog, diploma theses, e-book and other texts, I will be happy to help. I will check your text and eliminate spelling, punctuation and grammar errors, etc. Moreover I will organize the text stylistically and also control the bibliographic record.

Skontaktuj się ze mną / Contact me

Newsletter

O mnie / About me

Ewa Maślankiewicz-Pagacz

Mam na imię  Ewa i jestem lektorką języka polskiego jako obcego. Ukończyłam glottodydaktykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam doświadczenie w nauczaniu na wszystkich poziomach (A1-C1), a także w przygotowaniu do egzaminu certyfikatowego. Uczę na lekcjach tradycyjnych, a także on-line. Bez względu na formę lekcji gwarantuję: pełne zaangażowanie, autorskie materiały, odpowiednio dobrany podręcznik, ćwiczenia przygotowane dla konkretnego słuchacza, wykorzystanie nowych technologii oraz gier w czasie zajęć.

A prywatnie: Lubię podróżować, chodzić po górach, czytać, gotować, a ostatnio biegać 😊

My name is Ewa and I am a teacher of Polish as a foreign language. I graduated from glottodidactics at the University of Wroclaw. I have experience in teaching at all levels (A1-C1), as well as in preparation for the certificate exam. I teach in traditional lessons as well as on-line. Regardless of the form of the lesson, I guarantee: full commitment, original materials, properly selected textbook, exercises prepared for a specific listener, use of new technologies and games during classes.

And privately: I like traveling, hiking, reading, cooking and recently running 😊

Obserwuj mnie w social mediach
Follow me in social media

E-book

Polskie słówka łatwo, prosto i przyjemnie!

"Słowa i słówka po polsku" to:

Słowniczki obrazkowe.

Podstawy gramatyki.

Ciekawe ćwiczenia.

Poziom A1+ / A2. Kurs leksykalno-gramatyczny z ilustracjami.

Polish words easy, simple and fun!

"Words and words in Polish" :

Picture glossaries.

Basics of grammar.

Interesting exercises.

Level A1 + / A2. Lexical and grammar course with illustrations.

Cena / Price: 29zł
Pobierz bezpłatną próbkę
Download free sample

Kontakt / Contact

Masz pytanie? Po prostu zapytaj!

Got a question? Just ask me!

×